Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. “Podniesienie konkurencyjności firmy Andrzej Brodkiewicz poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu medycyny estetycznej wraz z etapem II” w ramach Regionalnego Ppogramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach umowy o dofinansowanie nr WND-RPZP.01.01.03-32-125/12 (miejsce na liście rezerwowej) upublicznia się informacja o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych.